مردی به سلطنت خواهد رسید 


پیامبر اکرم (ص)در آخر الزمان و هنگامى که آشوبها پدید آید،  مردى به سلطنت رسد که به او مهدی گفته می شود،

که عطا و بخشش او بسیار گوارا باشد.