جـنـبـش زمـیـنـه سـازی ظـهـور امام زمان عج الله "تـرک گـنـاه " ادامه دارد...
گناهانمان را به خاطر امام زمان ختم قرآن گروهی هر ماه برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام عصر(عج) ترک کنیم ....