هدیه محضر مقدس حضرت علی بن محمد امام هادی علیه السلام

و سلامتی امام زمانمان و تعجیل در ظهور صلوات