از ما کوه کندن که نخواسته اند!

در تعبـدیـات، کـوه کنـدن از مـا نخـواستـه انـد، سخـت تـرینش نمـاز شب خـواندن است کـه در حقیقت، تغییر وقـت خـواب است نه اصـل بی خـوابـی بلکـه نیـم ساعـت زودتـر بخـواب تـا نیـم سـاعت زودتـر بیـدار شـوی.

آیت الله بهجت


دنیا و آخرت میخواهی نماز شب بخوان!

آیت الله قاضی

سیّد...
دنیا میخوای نمازشب بخوان،
آخرت میخوای نمازشب بخوان،
نماز شب شما را به یک مقام عالی میرساند.
ولو اهل دنیایی دنیا میخوای نماز شب بخوان..

علامه قاضی به علامه طباطبایی