گام چهارم ِ جنبـش زمینه سازی ظهور حـضرت تـرک گناه کبییره سخن چینی + (ادامه ترک گناهان قبل)

http://uupload.ir/files/7tnd_d8b3d8aed986_da86db8cd986db8c-1.jpg

سخن چینی در قرآن و احادیث

یکی دیگر از آفات زبان که از رذایل اخلاقی به شمار می رود و انسان را از راه خدا دور می سازد نمّامی و سخن چینی است .

قرآن مجید در نکوهش سخن چینی می فرماید :

وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وای بر هر عیب جوی سخن چین . (سوره مبارک همزه ،1 )


هَمّازٍ مَشّاءٍ بِنَمیمٍ . از کسانی که بسیار عیب جو و سخن چین هستند پیروی مکن .(قلم، 1 )

عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِکَ زَنیمٍ . [ سخن چین ] کینه توز و پرخور و خشن و بدنام است .(قلم، 13 )

قرآن مجید از سخن چین به عنوان زنیم یعنی کسی که اصل و نسب روشنی ندارد نام می برد و این دلیل بر عظمت این گناه است .

راغب اصفهانی می گوید :
زنیم به کسی گفته می شود که به طایفه ای منسوب شده ولی در واقع از آنها نیست . [ سپس می گوید: ] ریشه این لغت از زنمه به معنی زائده و آویزه گوش و حلق گوسفند گرفته شـده است . گویی شـخص سخن چین در میان قوم خود مثل یک موجود زیادی و وصله ناهمرنگی است که بدون دلیل به آنها منتسب شـده و گویی مانند کسی است که اصل و نسب روشن و درستی ندارد .

مرحوم فیض کاشـانی نیز در محجّة البیضاء از عبد اللّه بن مبارک نقل می کند : زنیم کسی است که از زنا متولد شده و همه چیز را در همه جا بازگو می کند . سپس می گوید : عبد اللّه بن مبارک این تفسیر را از آیه شریفه عُتُلٍّ بَعْدَ ذ لِکَ زَنیمٍ قلم : 13 برداشت کرده است .
خلاصه اینکه سخن چین و نمّام مانند کسی است که نطفه اش از طریق مشروع بسته نشده است .

http://up.yargomnam.ir/view/1499834/aqebat%20sokhan-chini.jpg

 ادامه دارد...